Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme

Küçük Resim
Tarih
2005
Yazarlar
Akbağ, Müge
Sayıner, Banu
Sözen, Didem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Eğitim Bilimleri Dergisi
Özet
Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Devlet Üniversitesinden 203 ve Vakıf üniversitesinden 111 olmak üzere toplam 314 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilere yönelik kişisel bilgileri toplamak için araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu” ile öğrencilerin denetim odaklarını belirlemek için Rotter (1966) tarafından geliştirilip, Dağ (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği”, stres düzeylerini belirlemek için Baltaş (2000) tarafından düzeltilecek. “Stres Kaynakları Ölçeği” ve öğrencilerin depresyon düzeylerini belirlemek için Beck (1978) tarafından geliştirilip, Hisli (1988) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Beck Depresyon Envanteri” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız grup t-testi, pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı, çoklu regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin daha çok dıştan denetimli oldukları, fiziksel stres kaynaklarından daha çok etkilendikleri, depresyon belirti gösterme düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Denetim odağı ve kendini yorumlama biçiminin başka bir deyişle içsel stres kaynaklarının depresyonu anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Stres, denetim odağı, depresyon, üniversite öğrencisi
Alıntı
Koleksiyonlar