Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde mali analiz ve bir uygulama

Küçük Resim Yok
Tarih
2004
Yazarlar
Ilık, Burçak
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETBankacılığın temel işlevi, gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan fonların ekonomide gereksinim duyulan alanlara aktarılmasını sağlamaktır. Bankalar bu işlevi finansman ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara kredi kullandırarak yerine getirmektedir. Krediler, pazarın üretime ve ticarete yönelik finansman ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanmasını sağlar. Ancak bankalar kullandırdıkları kredilerden doğan riskleri en aza indirmek için gerekli öngörüleri zamanında ve etkin biçimde ortaya koymalıdırlar. Bu amaçla kullanılan en önemli enstrüman, kredi müşterilerinin mali yapılarını ve iç dinamiklerini ortaya koyma, piyasa ve sektör koşullarına olan uyum ve dengelerini bütün bir yapı içinde değerlendirme imkanı veren mali analiz çalışmalarıdır.Mali analiz bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını, finansal faaliyetlerini ve gelişmelerini saptayabilmek ve ilgili firma için geleceğe dönük tahminlerde bulunmak için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş olduğu eğilimlerin incelenmesidir. Mali tablolar kullanılarak hesaplanan oranlar ile firmanın mali gücü hakkında bir fikre varılır. Bu incelemeler sonucu elde edilen bilgiler kredilendirme kararı için hayati önem taşır. Bu çalışmada kredi taleplerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken konular, temel mali tabloların analize uygun hale getirilmesi, bu tabloların analiz edilmesinde kullanılan analiz yöntemleri ve bu yöntemler ile elde edilen sonuçların yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ve son olarak da uygulama bölümü yer almaktadır. ABSTRACTBasic function of banking is to transfer the funds from real and conventional people to necessary areas of economy. Banks perform this function by transferring credits to the demanding customers, being either individuals or companies. The use of credits provides financial support for the production and trade requirements of the markets. Somehow banks must foresee the possible risks that may occur as a result of these credits and must timely take necessary precautions to minimize them. The Fiscal Analysis Study is one of the most important instruments that are used to evaluate the customers' profile in terms of fiscal condition, harmony and balance with their sector and market, by taking into account all these properties within a complete structure.The Fiscal Analysis is the exploration of the companies' fiscal condition, outcomes of its production and financial activities. Also the study aims to envision the future by examining the relations among the related items within the fiscal schedules and their trends in this time period. And therefore, the financial power of the company can be evaluated by using the calculated ratios of the fiscal schedules. The information gathered at the completion of the studies plays a vital role for the decision of the credit approval.The thesis presented unfolds the key points in evaluating the credit demands, the procedure to reorganize the fundamental fiscal schedules for analyzing, analyzing techniques used, know-how used in interpreting the results and finally the subject is demonstrated with a case study.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Krediler
Alıntı
Koleksiyonlar