Şûrâ-yı saltanat intibâları:kabine azası ve Ricâl-i Siyâsiyye ile mülâkâtlarımız

Küçük Resim
Tarih
1337
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Osmanlı memleketinin son umumî durumunu görüşmek üzere toplanan Şûrâ-yı Saltanat'a ilişkin; Abdurrahman Şeref Bey, Ferid Bey, Evkaf nâzırı Hamdi Efendi, Ma'ârif nâzırı Sa'îd Bey, Harbiyye nâzırı Şevket Turgud Paşa, Osmanlı sefirlerinden Gâlib Kemâl Bey, Yusuf Ziyâ Bey gibi isimlerin izlenimlerine yer verilen gazete haberidir. Haberin sonunda, bir gün önce Sadrâzam Ferid Paşa'nın Şeyhü'l-İslâm ve sâir birkaç isimle gizli bir toplantı yaptıkları bildirilerek, son olarak Sultan Mehmed Vahideddîn'in memleketin içinde bulunduğu müşkil duruma karşı âcilen harekete geçilmesine yönelik verdiği "Beyânât-ı Mülûkâne"nin metni nakledilmiştir.
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya Adı: Milli Mücadele
Anahtar kelimeler
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918, Tarih, Kurtuluş Savaşı, 1918-1923, Siyaset ve Yönetim, Turkey, Ottoman Empire, 1288-1918, History, Revolution, 1918-1923, Politics and Government
Alıntı
Koleksiyonlar