Hemşirelerin çalışma ortamına ilişkin tutumları ve klinik yönetişim iklimi düzeyleri

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Lale, Burcu Mutlu
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
Hemşirelerin Çalışma Ortamına İlişkin Tutumları Ve Klinik Yönetişim İklimi DüzeyleriÖğrenci: Burcu MUTLU LALEDanışman: Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİKAnabilim Dalı: Hemşirelik Amaç: Araştırma hemşirelerin çalışma ortamına ilişkin tutumlarının ve klinik yönetişim iklimi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntem: Araştırma İstanbul ilinde bir üniversite hastanesinde çalışan 500 hemşire ile tanımlayıcı nitelikteki gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu, Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği ve Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Tanımlayıcı İstatistikler, Shapiro-Wilk Testi, Student’s t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Bonferroni, Pearson Korelasyon ve Lineer Regresyon Analizi kullanıldı.Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 34,22±6,79 yıl olup, %88’i kadın, %69,4’ü lisans mezunu, %29,8’i 6-10 yıl mesleki deneyime sahip olduğu görüldü. Hemşirelik iş indeksi-hemşirelik çalışma ortamını değerlendirme ölçeği toplam ve hemşirelerin yönetime karışması ve temsil gücü, kaliteli bakım için gerekli hemşirelik kaynakları, yönetici hemşirelerin tutumu ve liderlik özellikleri, insan gücü ve diğer kaynakların yeterliliği, hekim-hemşire-meslektaş iletişimi alt boyut puan ortalamaları sırasıyla 2,31±0,44, 2,28±0,50, 2,62±0,48, 2,27±0,74, 1,95±0,59, 2,42±0,62 olarak, klinik yönetişim iklimi ölçeği toplam ve planlı ve entegre kalite geliştirme programı, önleyici risk yönetimi, suç ve ceza ortamı, meslektaşlarla birlikte çalışma, eğitim ve geliştirme fırsatları, örgütsel öğrenme alt boyut puan ortalamaları ise, 177,31±22,85, 65,98±10,14, 30,12±5,63, 27,02±5,37, 16,67±4,15, 23,23±3,76, 14,29±3,12 olarak bulundu. Hemşirelerin hemşirelik iş indeksi-hemşirelik çalışma ortamını değerlendirme ölçeğinden aldıkları puanlar ile klinik yönetişim iklimi ölçeği toplam puanları arasında negatif yönde, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (r=-0,474; p=0,001<0,01).Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin tutumlarının olumlu, klinik yönetişim iklim düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu saptandı.--------------------Nurses’ Attitudes Towards Work Environment And Their Clinical Governance Climate LevelsStudent: Burcu MUTLU LALEAdvisor: Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİKDepartment: Nursing Aim: The study was performed to determine nurses’ attitudes towards work environment and their clinical governance climate levels. Material and Method: This descriptive study was performed with 500 nurses working in a university hospital in Istanbul. Information Form, Nursing Work Index-The Practice Environment Scale and Clinical Governance Climate were used to collect data. Descriptive statistics, Shapiro-Wilk, Student’s t tests and One-Way Variance, Bonferroni, Pearson Correlation and Linear Regression analyses tests were used to evaluate the data. Results: Nurses’ mean age was 34.22±6.79 years, 88% were women, 69.4% had bachelor’s degree, and 29.8% had 6-10 years of professional experience. Nurses’ total score from Nursing Work Index-The Practice Environment Scale and scores from participation in hospital affairs and representation; foundations for quality of care and nurse manager attitudes and leadership; staffing and resource adequacy; and collegial nurse-physician relations subscales were 2.31±0.44. 2.28±0.50. 2.62±0.48. 2.27±0.74. 1.95±0.59. 2.42±0.62, respectively, and their total score from Clinical Governance Climate scale and scores from planned and integrated quality improvement programme; proactive risk management; climate of blame and punishment; working with colleagues; training and development opportunities; and organisational learning were 177.31±22.85. 65.98±10.14. 30.12±5.63. 27.02±5.37. 16.67±4.15. 23.23±3.76. 14.29±3.12, respectively. There was a negative, moderate, statistically significant relationship between the scores of nurses from the nursing work index-nursing work environment assessment scale and the total score from clinical governance climate scale (r=-0.474; p = 0.001 <0.01).Conclusion: The study showed that nurses had positive attitudes towards their work environment, and moderate levels of clinical governance climate.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Nurses, Hemşireler, Nursing, Hemşirelik
Alıntı
Koleksiyonlar