Bağımsız denetim sürecinin işletmenin sürekliliğine etkisi ve bir uygulama

Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
Memet, Sevgi Sıranetzı
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Küreselleşme süreci ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak dünyanınekonomik yapısı daha dinamik, daha hızlı bir yapıya dönüştüğünden dolayı ekonomidefaaliyet alanlarında etkili olan her bir faktör her geçen gün daha da önemli halegelmektedir. Bu ekonomi ortamında işletmeler, varlıklarını yaptıkları faaliyetlerini birsüreyle sınırlandırılmaksızın sürdürmeyi amaçlamaktadırlar. Faaliyetlerini devamettiren işletmelerle ilişkisi içinde olan paydaşlarının işletmeyle ilgili gereken bilgilereulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Söz konusu bilgilerin doğru ve objektif nitelikteolması, onların kararlarını doğru vermelerinde ve ekonomide beklenen gelişmelereulaşılmasında etkili olacaktır. Aksi halde gereken bilgilere paydaşların ulaşamaması yada hatalı bilgilere ulaşması durumunda verecekleri kararlar yanlış olacak, bu da birçokfirma paydaşının refahını olumsuz yönde etkileyecek ve netice olarak ülke ekonomisineyansıması olumsuz olacaktır. Rakamlar ile ifade edilen verilerin daha öncedenbelirlenmiş olan ölçütlere uyumlu şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı durumunun tespitedilmesi ve bu konuda rapor hazırlamak gayesiyle gerçekleştirilen bağımsız denetimler,işletmelerini sürekliğini sağlamak bakımından yol gösterici ve yanlışa düşüldüğü zamanda uyarıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, işletmenin sürekliliğikavramı ile bağımsız denetim arasındaki ilişki, sebepleri ve sonuçlar itibariyledeğerlendirilerek bu konuda bazı çıkarımlara ulaşmak amaçlanmıştır. İşletmeninsürekliliğinin sağlanmasında işletmenin yönetim kademesi ile birlikte işletmeninpaydaşlarından biri olan denetçilerin görev ve sorumlulukları değerlendirilmiştir.--------------------Due to the globalization process and the developments in the field of technology, theeconomic structure of the world has turned into a more dynamic and faster structure, soeach factor that is effective in the fields of activity in the economy becomes more andmore important every day. In this economic environment, businesses aim to continuetheir activities without any limitation for a period of time. It is of great importance thatstakeholders, who are in contact with businesses that continue their activities, access thenecessary information about the business. The fact that the information in question iscorrect and objective will be effective in making their decisions right and achieving theexpected developments in the economy. Otherwise, if the stakeholders cannot reach therequired information or if they reach incorrect information, their decisions will bewrong, which will negatively affect the welfare of many company stakeholders andconsequently its reflection on the country's economy will be negative. Independentaudits, which are carried out to determine whether the data expressed in numbers areprepared in accordance with the previously determined criteria and to prepare reports onthis issue, stand out as a guiding element in terms of ensuring the continuity of theirbusiness and a warning factor when mistakes are made. In this study, it is aimed toreach some inferences by evaluating the relationship between the concept of businesscontinuity and independent audit in terms of its reasons and results. The duties andresponsibilities of the auditors, who are one of the stakeholders of the enterprise, wereevaluated together with the management level of the enterprise in ensuring thecontinuity of the enterprise.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Business, İşletme, Accounting, Muhasebe
Alıntı
Koleksiyonlar