Türkiye'de işveren markasının önemi ve işveren markasının, Y ve X kuşağı açısından incelenmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Erin, Büşra
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Günümüz dünya ekonomisinde işletmeler ve ülkeler arasındaki rekabette markaların önemi ve rekabetçiliğe olan katkıları giderek önem kazanmaktadır. İşletmelerin rekabetçiliğinde bilginin ve bilgiye dayalı hizmetlerin, işletmelerin değer zincirlerinde daha kritik hale gelmesiyle insan kaynaklarının önemi artmıştır. Rekabet, sadece üretim alanlarına ilişkin ürün, hizmet alanlarında değil, aynı zamanda nitelikli personelin işletmelere kazandırılması, elde tutulmasına ilişkin işveren markası alanında da giderek yoğunlaşmıştır. Nitelikli personelin işletmelere kazandırılmasında, bu personelin mensup olduğu kuşaklara ilişkin araştırmalarda artış gözlemlenmekte, bu çalışmaların ağırlıklı olarak milenyum kuşağı da adı verilen 1980/81 ile 1999 yıllar arasında doğan Y Kuşağına incelediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, İşveren Markası tercihlerinde kuşakların öneminin ortaya konulması, Y ve X kuşağının işveren markası tercihini belirleyen faktörlerin, Türkiye’de öne gelen bir lojistik firması özelinde yapılan saha çalışması ile ortaya konulması, literatüre katkı sağlanmasıdır. Araştırma yöntemi olarak 6 farklı ölçeği içeren 227 çalışana uygulanan 14 soruyu barından anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistikî olarak t-testi ve faktör analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde elde edilen temel bulgu ve sonuçlar şunlardır: Örneklem ile sınırlı olmak üzere, Y ve X Kuşağı sınıflandırması sosyo-demografik özelliklerden bağımsızdır ve geçerlidir. Çünkü benzer sosyo-demografik tabandan gelen Y ve X Kuşağı temsilcilerinin tercih, öncelik, tutum ve davranışları belirgin bir farklılık göstermektedir. Elde edilen bulgular dünyadaki diğer örneklerle de uyumluluk göstermektedir. Y ve X Kuşağında, kişilik özellikleri, işveren markası algısı, iş ortamı beklentisi, iş yaşam dengesi tercihleri, iş motivasyonu ve iş yeri bağlılığı belirgin bir şekilde farklılık göstermektedir.--------------------In today's world economy, the importance of brands and their contribution to competitiveness become increasingly important in competition between businesses and countries. The importance of human resources has increased due to the fact that information and information-based services in the competitiveness of enterprises become more critical in the value chains of enterprises. The competition is concentrated not only in the product and service areas of the production areas, but also in the area of employer brand regarding the acquisition and retention of qualified personnel. In the acquisition of qualified personnel to the enterprises, an increase is observed in the researches related to the generations of these personnel and it is observed that these studies examined mainly the millennial generation Y Generation which was born between 1980/81 and 1999.The aim of this study is to reveal the importance of the generation of Employer Brand preference, Generation Y and X, of the factors that determine the preferred employer brand forward, from a logistics company in Turkey with a special pitch to put forth the work is to provide a contribution to the literature.As a research method, a questionnaire consisting of 6 different scales was applied to 227 employees. 107 employees answered the survey. The data were analyzed by t-test and factor analysis.The main findings and results obtained as a result of the study are as follows: Generation Y and Generation X are independent of socio-demographic characteristics and are valid. Because the preferences, priorities, attitudes and behaviors of the Y and X Generation representatives from similar socio-demographic base differ significantly. The findings obtained are compatible with other examples in the world. Personality characteristics, employer brand perception, work environment expectancy, work life balance preferences, work motivation and workplace commitment differ significantly in Y and X generation.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Labor economics, Çalışma ekonomisi, Labor, Psychology, Çalışma, Psikoloji
Alıntı
Koleksiyonlar