Maternal sigara maruziyetinin yenidoğan antropometrik ölçümlere ve işitme fonksiyonu üzerine etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Öztoprak, Bahar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
Amaç: Maternal sigara maruziyetinin yenidoğan antropometrik ölçümleri ve yenidoğan işitme fonksiyonu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. 01.06.2018-01.12.2018 Tarihler arasında 150 anne ve miadında yenidoğan çalışma kapsamında incelenmiştir. Doğum sonu sosyo-demografik veriler, antropometrik ölçümler ve işitme tarama testi sonuçları maternal sigara maruziyetine göre değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.Bulgular: Maternal sigara maruziyeti olmayan bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 3571,62 ± 399,19 gr, boy ortalaması 50.86 ± 1.54 cm, baş çevresi ortalaması 35.20 ± 1.01cm dir. Maternal sigara maruziyeti olan bebeklerin doğum ağırlığı ortalaması 3164,76 ± 375,72 gr, boy ortalaması 49.25 ± 1.92 cm, baş çevresi ortalaması 34.31 ± 1.35 cm’dir. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Bebeklere yapılan işitme taramasında %90,7 bebek birinci basamak test değerlendirmesinden geçmiş olup %9,3’ü kalmıştır. İşitme testinden kalan bebeklerin annelerinin %71,4’ü gebelikte sigara kullanmış, %28,6’sı sigara kullanmamıştır.Sonuçlar: Maternal sigara maruziyetinin yenidoğan antropometrik ölçümlerinde olumsuz etkisi saptanmıştır. Maternal sigara maruziyeti ve yenidoğan işitme tarama testi arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunamamıştır.--------------------Objective: The aim of this study was to investigate the effects of maternal smoking exposure on neonatal anthropometric measurements and neonatal hearing function.Materials and Methods: A descriptive study. Between the dates of 01.06.2018-01.12.2018, 150 mothers and term neonates were examined within the scope of the study. Postpartum socio-demographic data, anthropometric measurements and hearing screening test results were evaluated according to maternal cigarette exposure. Statistical significance was accepted as p <0.05.Findings: The mean birth weight of the babies without maternal smoking exposure was 3571.62 ± 399.19 g, mean height was 50.86 ± 1.54 cm and head circumference was 35.20 ± 1.01 cm. The mean birth weight of the babies with maternal cigarette exposure was 3164.76 ± 375.72 g, the mean height was 49.25 ± 1.92 cm, and the head circumference was 34.31 ± 1.35 cm. The difference between the groups was statistically significant (p <0.001). 90.7% of the infants who passed the first-line test were included in the hearing screening for babies and 9.3% remained. 71.4% of the mothers of the babies who were left out of the hearing test smoked during pregnancy and 28.6% were non-smokers.Conclusions: Maternal smoking exposure has a negative effect on neonatal anthropometric measurements. No significant relationship was found between maternal cigarette exposure and neonatal hearing screening test.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Health, Sağlık
Alıntı
Koleksiyonlar