Hemşirelik son sınıf öğrencilerinde işe hazırlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

Küçük Resim Yok
Tarih
2016
Yazarlar
Beyhan, Abdullah
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETHemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde İşe Hazırlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği Amaç: Çalışma hemşirelerin işe hazırlık durumunu değerlendirmek için Walker ve arkadaşları tarafından hemşireliğe uyarlanan İşe Hazırlık Ölçeği (Work Readiness Scale)’nin geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Metodolojik ve tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, ölçek kullanım izni ve kurum izinleri alındıktan sonra 15 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 996 hemşirelik son sınıf öğrencisiyle yapıldı. İşe Hazırlık Ölçeği (İHÖ) 46 madde içeren, iş yeterliliği, sosyal zekâ, örgütsel zekâ ve kişisel iş özellikleri olmak üzere dört alt boyuttan oluşan 10’lu likert tipi bir ölçektir (0 = Kesinlikle Katılmıyorum ve 10 = Kesinlikle Katılıyorum). Veriler, iç tutarlılık için Cronbach Alfa Katsayısı, madde analizi ve test-tekrar test güvenirliği için Pearson korelasyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi için Ki-kare ve uyum indeksleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucu kuramsal modele ilişkin genel uyum katsayıları yeterli bulundu. Ölçekte yer alan alt boyutların Cronbach alfa değerleri İş yetkinliği alt boyutu için .93, Sosyal zeka alt boyutu için .91, örgütsel zeka için .92 ve kişisel iş özellikleri alt boyutu için ise .85 olarak bulunmuştur.Sonuç: İşe hazırlık ölçeğinin 46 maddelik 4 faktörlü yapısı ve psikometrik özellikleri, geçerli, güvenilir ve Türk kültürü ile uyumludur. İşe hazırlık konusunda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilir.Anahtar kelimeler: İşe hazırlık ölçeği, geçerlik, güvenirlik, hemşirelikABSTRACTValidity and Reliability of Work Readiness Scale in Nursing Senior Class StudentsAim: Study is planned, in order to evaluate the work readiness of nurses, with the aim of providing the validity and reliability of Work Readiness Scale which has been adapted for nursing by Walker et.al. Material and method: After getting the permissions from the organizations to use the scale, 996 nursing senior year students from 15 universities have taken part in this study which was planned as a methodological design. Work Readiness Scale is a 10 point likert scale consisting of 46 items and 4 sub-scale that are work competence, social intelligence, organizational acumen and personal work characteristics (0= strongly disagree and 10= strongly agree). Data have been assessed by using Cronbach Alpha Factor for internal consistency, Pearson Correlation Analysis for test-retest reliability, Chi-Square and fit indices for confirmatory factor analysis.Results: In consequence of confirmatory factor analysis, ensemble coefficent relating to theoretical model was found enough. For Work Competence sub scale the Cronbach alfa value is .93, for Social İntelligence is .91, for Organisational Acımen is .92 and for Personal Work Characteristics is .85. Conclusion: As a conclusion, 46 itemed-4 factored structure of the work readiness scale and its psychometric features are valid, reliable and compatible with the Turkish culture. It can be used for the studies about work readiness.Keywords: Work readiness scale, validity, reliability, nursing
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hemşirelik, İşe hazırlık ölçeği
Alıntı
Koleksiyonlar